HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CTNH

 
I. Đối tượng áp dụng đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
1. Đối tượng phải đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại là tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gây phát sinh chất thải nguy hại (thuộc danh mục chất thải nguy hại ban hành kèm theo Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26 /12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).
2. Việc đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại không áp dụng đối với chất thải phóng xạ; hơi, khí thải; nước thải được xử lý tại hệ thống, công trình của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh dịch vụ tập trung; chất thải sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.
 
II. Thủ tục lập hồ sơ và cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
1. Căn cứ vào đặc điểm chất thải nguy hại phát sinh, chủ nguồn thải chất thải nguy hại lập 03 (ba) bộ hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại nộp cho Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua Chi cục Bảo vệ môi trường, hồ sơ gồm có:
a. Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục 1-Thông tư 12/2006 (kèm theo);
b. Các loại giấy tờ kèm theo, gồm:
b1. Bản sao Quyết định thành lập cơ sở hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
b2. Bản sao Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường hay Phiếu xác nhận Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường (nếu có).
Tất cả các bản sao nêu trên không nh ất thiết phải công chứng nhưng phải được chủ nguồn thải đóng dấu xác nhận.
2. Trong thời gian 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ xem xét, cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho đơn vị phát sinh chất thải nguy hại.
 
III. Tổ chức thực hiện:
1. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm kê khai đúng chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh và chỉ được hợp đồng dịch vụ vận chuyển, xử lý với các tổ chức, cá nhân được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép chủ vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại.
2. Chủ nguồn thải chất thải nguy hại vi phạm các quy định về quản lý chất thải nguy hại thì bị xử lý vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định của Pháp luật.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường để được giải thích, hướng dẫn.
 

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TƯ VẤN